Χάρτης Κατάταξη

055-Βασίλης Παλαιοκώστας

055-Βασίλης Παλαιοκώστας
Συντεταγμένες: 527|532
Πόντοι: 10.725
Παίκτης: aggelosdelta
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)