Χάρτης Κατάταξη

C020 Noriega

C020 Noriega
Συντεταγμένες: 473|480
Πόντοι: 9.133
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)