Χάρτης Κατάταξη

A029 Noriega

A029 Noriega
Συντεταγμένες: 487|500
Πόντοι: 9.700
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)