Χάρτης Κατάταξη

011|Gioda

011|Gioda
Συντεταγμένες: 477|478
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)