Χάρτης Κατάταξη

A002 Noriega

A002 Noriega
Συντεταγμένες: 493|494
Πόντοι: 9.860
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)