Χάρτης Κατάταξη

016

016
Συντεταγμένες: 543|515
Πόντοι: 9.855
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)