Χάρτης Κατάταξη

028|Gioda

028|Gioda
Συντεταγμένες: 474|473
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)