Χάρτης Κατάταξη

Δ-01

Δ-01
Συντεταγμένες: 536|527
Πόντοι: 10.537
Παίκτης: Cicada
Φυλή: Be Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)