Χάρτης Κατάταξη

ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Συντεταγμένες: 488|463
Πόντοι: 10.073
Παίκτης: Formidable
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)