Χάρτης Κατάταξη

Λαϊλιάς

Λαϊλιάς
Συντεταγμένες: 483|459
Πόντοι: 5.734
Παίκτης: Formidable
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)