Χάρτης Κατάταξη

006

006
Συντεταγμένες: 542|515
Πόντοι: 9.855
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)