Χάρτης Κατάταξη

083 Ditonix

083 Ditonix
Συντεταγμένες: 457|484
Πόντοι: 9.649
Παίκτης: Latis
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)