Χάρτης Κατάταξη

005

005
Συντεταγμένες: 458|482
Πόντοι: 10.019
Παίκτης: dim68
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)