Χάρτης Κατάταξη

A019 Noriega

A019 Noriega
Συντεταγμένες: 487|498
Πόντοι: 9.461
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)