Χάρτης Κατάταξη

(27)ROSA

(27)ROSA
Συντεταγμένες: 496|477
Πόντοι: 10.083
Παίκτης: low77
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)