Χάρτης Κατάταξη

Το χωριό του pantziaros

Το χωριό του pantziaros
Συντεταγμένες: 481|467
Πόντοι: 9.160
Παίκτης: Formidable
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)