Χάρτης Κατάταξη

011

011
Συντεταγμένες: 541|511
Πόντοι: 9.855
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)