Χάρτης Κατάταξη

.020

.020
Συντεταγμένες: 484|452
Πόντοι: 7.428
Παίκτης: MOTSOPITSO
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)