Χάρτης Κατάταξη

.021

.021
Συντεταγμένες: 484|451
Πόντοι: 6.256
Παίκτης: MOTSOPITSO
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)