Χάρτης Κατάταξη

045|Gioda

045|Gioda
Συντεταγμένες: 449|493
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)