Χάρτης Κατάταξη

013 Homo Homini Lupus

013 Homo Homini Lupus
Συντεταγμένες: 471|489
Πόντοι: 9.902
Παίκτης: Engineer92
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)