Χάρτης Κατάταξη

010-p1

010-p1
Συντεταγμένες: 488|448
Πόντοι: 5.531
Παίκτης: J.A.C.E.
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)