Χάρτης Κατάταξη

038 pappous

038 pappous
Συντεταγμένες: 505|496
Πόντοι: 9.733
Παίκτης: Latis
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)