Χάρτης Κατάταξη

Resurrection

Resurrection
Συντεταγμένες: 480|448
Πόντοι: 9.696
Παίκτης: Formidable
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)