Χάρτης Κατάταξη

011 Homo Homini Lupus

011 Homo Homini Lupus
Συντεταγμένες: 468|492
Πόντοι: 9.902
Παίκτης: Engineer92
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)