Χάρτης Κατάταξη

RimTeam 11

RimTeam 11
Συντεταγμένες: 448|479
Πόντοι: 10.132
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)