Χάρτης Κατάταξη

091 Dogzer

091 Dogzer
Συντεταγμένες: 450|478
Πόντοι: 9.575
Παίκτης: Latis
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)