Χάρτης Κατάταξη

Το χωριό του Tom22.

Το χωριό του Tom22.
Συντεταγμένες: 473|451
Πόντοι: 8.983
Παίκτης: Formidable
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)