Χάρτης Κατάταξη

RimTeam 14

RimTeam 14
Συντεταγμένες: 448|475
Πόντοι: 9.124
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)