Χάρτης Κατάταξη

ΣΚΥΛΙΙΙ

ΣΚΥΛΙΙΙ
Συντεταγμένες: 459|459
Πόντοι: 9.902
Παίκτης: Snatcher
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)