Χάρτης Κατάταξη

E016 Noriega

E016 Noriega
Συντεταγμένες: 445|480
Πόντοι: 10.229
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)