Χάρτης Κατάταξη

12.νησι

12.νησι
Συντεταγμένες: 464|454
Πόντοι: 8.285
Παίκτης: billmarin
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)