Χάρτης Κατάταξη

RimTeam 26

RimTeam 26
Συντεταγμένες: 449|468
Πόντοι: 8.965
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)