Χάρτης Κατάταξη

0086.Kong: Skull Island

0086.Kong: Skull Island
Συντεταγμένες: 537|450
Πόντοι: 9.767
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)