Χάρτης Κατάταξη

RimTeam 24

RimTeam 24
Συντεταγμένες: 446|467
Πόντοι: 9.596
Παίκτης: Κομης Μοντεχρηστο
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)