Χάρτης Κατάταξη

Το χωριό του Aetomatis

Το χωριό του Aetomatis
Συντεταγμένες: 473|444
Πόντοι: 6.173
Παίκτης: Formidable
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)