Χάρτης Κατάταξη

055|Gioda

055|Gioda
Συντεταγμένες: 438|481
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)