Χάρτης Κατάταξη

013 Gate 13

013 Gate 13
Συντεταγμένες: 473|485
Πόντοι: 9.994
Παίκτης: Latis
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)