Χάρτης Κατάταξη

023 Homo Homini Lupus

023 Homo Homini Lupus
Συντεταγμένες: 495|436
Πόντοι: 10.455
Παίκτης: Engineer92
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)