Χάρτης Κατάταξη

Ανατολή

Ανατολή
Συντεταγμένες: 469|444
Πόντοι: 3.286
Παίκτης: Formidable
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)