Χάρτης Κατάταξη

022 Homo Homini Lupus

022 Homo Homini Lupus
Συντεταγμένες: 494|436
Πόντοι: 8.997
Παίκτης: Engineer92
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)