Χάρτης Κατάταξη

0054.X-MEN

0054.X-MEN
Συντεταγμένες: 490|431
Πόντοι: 10.300
Παίκτης: Eτερος εγώ
Φυλή: Night's Watch
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)