Χάρτης Κατάταξη

003|Gioda

003|Gioda
Συντεταγμένες: 479|483
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)