Χάρτης Κατάταξη

A017 Noriega

A017 Noriega
Συντεταγμένες: 488|494
Πόντοι: 9.822
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)