Χάρτης Κατάταξη

021 Homo Homini Lupus

021 Homo Homini Lupus
Συντεταγμένες: 486|429
Πόντοι: 7.711
Παίκτης: Engineer92
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)