Χάρτης Κατάταξη

018 Homo Homini Lupus

018 Homo Homini Lupus
Συντεταγμένες: 492|426
Πόντοι: 8.706
Παίκτης: Engineer92
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)