Χάρτης Κατάταξη

025 Homo Homini Lupus

025 Homo Homini Lupus
Συντεταγμένες: 491|427
Πόντοι: 7.113
Παίκτης: Engineer92
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)