Χάρτης Κατάταξη

077|Gioda

077|Gioda
Συντεταγμένες: 430|472
Πόντοι: 9.981
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)