Χάρτης Κατάταξη

036 Galatakis

036 Galatakis
Συντεταγμένες: 491|492
Πόντοι: 9.737
Παίκτης: Latis
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)