Χάρτης Κατάταξη

017|Gioda

017|Gioda
Συντεταγμένες: 476|477
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: gioda
Φυλή: Βe Quiet
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)